Deze site maakt gebruik van cookies.

Door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
We respecteren uw privacy. Lees meer over onze Cookiebeleid.

Voorwaarden

Door deze website te betreden of te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden die hieronder worden uiteengezet. Gelieve deze website onmiddellijk te verlaten indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden.

Anheuser-Busch InBev heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te herzien. Aangezien de voorwaarden op u van toepassing zijn, dient u deze pagina regelmatig te controleren om een correcte naleving ervan te garanderen.

1. Mededeling met betrekking tot de wettelijke leeftijd voor de consumptie van alcohol

Deze website van Anheuser-Busch InBev is bestemd voor gebruik door personen die de wettelijke leeftijd voor de consumptie van alcohol in uw land, provincie of staat van woonst bereikt hebben en in landen waar de consumptie van alcoholische dranken is toegestaan.

Gelieve deze delen van de website te verlaten indien u de wettelijke leeftijd voor de consumptie van alcohol in uw plaats van woonst niet bereikt hebt of als u zich in een land bevindt waar het gebruik van deze website niet toegestaan is.

2. Toegang op eigen risico

Door deze website te betreden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat het gebruik van deze website voor eigen risico is en dat deze website, haar eigenaars, verantwoordelijken, bestuurders, medewerkers of eender welke partij betrokken bij het ontwerp, de productie of de realisatie ervan op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige directe, incidentele, indirecte, speciale of gevolgschade of voor andere verliezen, kosten of uitgaven van eender welke aard (inclusief juridische kosten, expertkosten of andere uitbetaalde sommen) die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van het betreden, gebruiken of doorzoeken van deze website, of die verband houden met de inhoud, informatie, gegevens, promoties en activiteiten met betrekking tot deze website, of met het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, afbeeldingen, video en audio van deze website, inclusief maar niet beperkt tot al wat veroorzaakt wordt door transmissiefouten, virussen, computerfouten, menselijke activiteit of inactiviteit van het computersysteem, de telefoonlijn, de hardware, de software of de programma's, of eender welke andere fouten, gebreken of defecten in computertransmissies of netwerkverbindingen, ongeacht of die aansprakelijkheid of schade voortvloeit uit een overeenkomst, onrechtmatige daad, nalatigheid, eigen vermogen of wettelijke plicht of enige andere oorzaak kent.

3. Geen garantie voor inhoud, informatie en materiaal

Hoewel de specificaties, kenmerken, illustraties, uitrusting en andere informatie op de website gebaseerd zijn op relatief actuele informatie en AB InBev alle redelijke inspanningen doet om te verzekeren dat al het materiaal op de website correct is, kan nauwkeurigheid niet gegarandeerd worden en geeft AB InBev geen garanties voor en doet geen verklaringen omtrent de nauwkeurigheid ervan.

De informatie op de website is actueel op de aangegeven datum en is mogelijk niet meer nauwkeurig op de datum waarop u het materiaal bekijkt. Anheuser-Busch InBev wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om het materiaal op deze website te actualiseren.

Alle gebruikers van deze website zijn uitsluitend en exclusief verantwoordelijk om alle informatie op deze website te staven, verifiëren, evalueren en valideren. De informatie op deze website is niet bedoeld, en mag dus niet beschouwd worden, als advies, aanbeveling of goedkeuring van Anheuser-Busch InBev.

4. Intellectuele Eigendom

4.1 Het auteursrecht berust bij Anheuser-Busch InBev

Anheuser-Busch InBev is de eigenaar van het auteursrecht op deze website. Foto’s, grafische elementen, teksten en afbeeldingen van plaatsen of personen zijn ofwel het eigendom van Anheuser-Busch InBev of worden met de toestemming van de persoon die over de intellectuele eigendomsrechten beschikt op deze website gebruikt. Geen enkel onderdeel van deze site, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, audio en video, mag op eender welke wijze en voor eender welk doel gebruikt worden zonder expliciete schriftelijke toestemming van Anheuser-Busch InBev, tenzij anders vermeld in deze voorwaarden.

4.2. Handelsnamen, logo’s en handelsmerken zijn het eigendom van Anheuser-Busch InBev, haar aangesloten ondernemingen en/of haar partners.

Door deze website te betreden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat elke naam, elk logo, elk handelsmerk of elk dienstmerk op deze website het eigendom is van Anheuser-Busch InBev en niet gebruikt mag worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Het is verboden deze materialen te gebruiken tenzij dat specifiek aangegeven wordt op de website. Zonder afstand te doen van eender welke van voormelde rechten, mag u één exemplaar van het materiaal op deze website downloaden voor uw persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik mits u de auteursrechten, handelsmerken of andere informatie inzake eigendomsrechten niet wijzigt of verwijdert.

Elke wijziging, herpublicatie of gebruik van het materiaal op deze website waarbij de reputatie van Anheuser-Busch InBev of haar partners, of van eender welk model of eender welke persoon schade oploopt, vormt een inbreuk op de wettelijke rechten van Anheuser-Busch InBev. Anheuser-Busch InBev zal haar intellectuele eigendomsrechten afdwingen voor zover de wet dit toelaat. Elk ongeoorloofd gebruik van het geheel, een deel of eender welk aspect van de intellectuele eigendomsrechten van Anheuser-Busch InBev of haar partners kan aanleiding geven tot straffen of schadevergoedingen, inclusief maar niet beperkt tot de straffen of schadevergoedingen voor inbreuken op handelsmerken, auteursrechten, de privacy en publiciteitsrechten.

5. Hyperlinks

Hoewel deze website links naar andere websites kan bevatten, wil dat niet zeggen dat Anheuser-Busch InBev deze andere websites rechtstreeks of onrechtstreeks goedkeurt of sponsort, en wijst dat niet op een rechtstreeks of onrechtstreeks verband of verwantschap tussen Anheuser-Busch InBev en deze websites, tenzij dat expliciet in deze voorwaarden wordt aangegeven. Door deze website te gebruiken, erkent u en gaat u akkoord dat Anheuser-Busch InBev niet alle websites waarnaar deze website verwijst gecontroleerd heeft en niet verantwoordelijk is voor de inhoud of beschikbaarheid van dergelijke externe sites en van andere websites waarnaar deze website verwijst. Als u links volgt naar pagina's op andere websites of naar andere websites, doet u dat naar eigen goeddunken en op eigen risico.

6. Vertrouwelijkheid van en auteursrecht op ingezonden informatie

Het internet is geen volkomen veilig medium, wat betekent dat de privacy van uw mededelingen en van uw bezoeken aan deze website niet kan worden gegarandeerd. De aard van via internet gevoerde communicatie kan onderhevig zijn aan datacorruptie, ongeoorloofde toegang, onderschepping en vertraging.

Anheuser-Busch InBev stelt uw opmerkingen met betrekking tot deze website op prijs. Helaas worden niet specifiek verzochte creatieve ideeën, suggesties of materialen niet aanvaard of in aanmerking genomen door Anheuser-Busch InBev. Wij vragen u daarom om ons geen dergelijke materialen te sturen. Indien u ons ondanks dit verzoek toch creatieve materialen of andere informatie stuurt, gaat u ermee akkoord om geen eigendomsrechten, juridische rechten of controle te zullen uitoefenen over de door u ingezonden informatie (met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, morele rechten of impliciete overeenkomsten), en doet u afstand van uw recht om enige financiële of andere beloning te ontvangen voor dergelijke ongevraagde inzending, met inbegrip van maar niet beperkt tot erkenning of eer.
Privacyverklaring

1. Uw instemming

Door de website van Anheuser-Busch InBev te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van deze privacyverklaring. Gelieve geen persoonlijke gegevens te verstrekken op deze website indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden in deze verklaring.

Onze privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden. Alle wijzigingen aan het beleid zullen op deze website gepubliceerd worden zodat u steeds op de hoogte bent van de informatie die wij over u verzamelen, hoe die informatie gebruikt wordt en in welke omstandigheden die informatie door ons wordt vrijgegeven.

2. De informatie die wij verzamelen

We kunnen de naam, het e-mailadres, het postadres of andere contactgegevens verzamelen van alle personen die zich inschrijven voor een of meerdere van onze e-mailwaarschuwingen.

Anheuser-Busch InBev zal nooit moedwillig individueel identificeerbare gegevens over u vrijgeven aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. Anheuser-Busch InBev zal geen persoonlijke gegevens verhuren, verhandelen of verkopen aan anderen. Ingezamelde informatie wordt niet gedeeld met andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Indien u momenteel een of meerdere van onze e-mailwaarschuwingen ontvangt en die niet langer wenst te ontvangen, gelieve zich dan uit te schrijven voor deze dienst via de relevante pagina van onze website.

3. Beveiliging

Anheuser-Busch InBev heeft redelijke maatregelen getroffen om uw persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang (bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat alle e-mailcommunicatie enkel toegankelijk is voor de beoogde ontvangers bij Anheuser-Busch InBev) en om uw persoonlijk identificeerbare informatie veilig op te slaan. Het Internet is echter geen veilig medium en de privacy van uw communicatie en uw persoonlijke informatie kan nooit gegarandeerd worden. Anheuser-Busch InBev heeft geen controle over de praktijken van derden (bv. websites waar op de website van Anheuser-Busch InBev naar verwezen wordt, sponsors, derden die zich ten onrechte voordoen als uzelf of als iemand anders).

De website van Anheuser-Busch InBev bevat links naar andere website en is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van die websites.
Toepasselijk recht

Door deze website te betreden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat deze website, met inbegrip van alle op deze website aangeboden goederen en diensten, en deze contractuele voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd en geëvalueerd overeenkomstig het Belgisch recht. Alle wettelijke handelingen, rechtsgedingen of procedures die voortvloeien uit onderhavige Gebruiksvoorwaarden (met inbegrip van de Privacyverklaring) vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, en bij deze aanvaardt en onderwerpt u zich aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid van die rechtbanken inzake wettelijke handelingen, rechtsgedingen of procedures die voortvloeien uit onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Gebruikt u deze website in een ander land, dan dient u ervoor te zorgen dat u in overeenstemming bent met alle geldende lokale wetten. Anheuser-Busch InBev, haar aangesloten ondernemingen en/of partners doen geen uitspraken over de geschiktheid van de materialen op deze website voor andere landen dan België.

E-maildisclaimer

Dit bericht en alle eventuele bijlagen zijn enkel en alleen bedoeld voor gebruik door de beoogde ontvanger. Het kan vertrouwelijke, eigendoms- of wettelijk beschermde informatie bevatten of door andere rechtsregels tegen openbaarmaking beschermd zijn. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, mag u dit bericht, eventuele bijlagen of eender welk deel daarvan niet gebruiken, openbaar maken of reproduceren, noch enige actie ondernemen die daarop betrekking heeft. Gelieve de afzender onmiddellijk te verwittigen en dit bericht en eventuele bijlagen van uw systeem te verwijderen. E-mailberichten zijn niet veilig en de juistheid ervan kan niet gegarandeerd worden, aangezien de informatie onderschept of gewijzigd kan worden of virussen kan bevatten. Iedereen die via e-mail met ons communiceert, wordt geacht deze risico’s te aanvaarden. Anheuser-Busch InBev NV/SA en haar dochterondernemingen wijzen elke verantwoordelijkheid af voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit het gebruik van e-mail. Alle verklaringen of meningen uitgedrukt in dit bericht en alle eventuele bijlagen behoren enkel en alleen toe aan de auteur en worden niet noodzakelijk gedeeld oor het bedrijf.